บุคลากร

นางสาวลัดดาวัลย์ เลิศเพ็ญเมธา

ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดสระบุรี

ประธานกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ดร.กษมา โรจนนิล
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี
รองประธานฝ่ายพัฒนาวิชาการ

  ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รองประธานฝ่ายขับเครื่อนนโยบายฯ

 

นางวิบูลผล พร้อมมูล
ผู้อำนวยการ 
สำนักงาน กศน. จังหวัดนนทบุรี
รองประธานฝ่ายนิเทศติดตามผล